Uvjeti kupovine

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE

I/ OPĆE ODREDBE (OSNOVNE INFORMACIJE)

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja internetske trgovine društva FIVITO GRUPA j.d.o.o., Nova Cesta 119, Zagreb, OIB: 34559757098 (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) prije korištenja web stranice www.modnakatedra.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internetske trgovine smatra se da su korisnici u svakom trenutku u cijelosti upoznati s ovim Općim uvjetima te da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Tumačenje pojedinih izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije):

• Prodavatelj: znači društvo FIVITO GRUPA j.d.o.o., Nova Cesta 119, Zagreb, OIB: 34559757098;

• Web stranica: znači internet stranica www.modnakatedra.com. koja je u vlasništvu Prodavatelja;

• Kupac: znači pravna i fizička osoba (svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba) koja putem sredstava elektroničke komunikacije naruči barem jedan Proizvod ponuđen na Web stranici;

• Posjetitelj stranica: je osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na Web stranicu te slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

• Korisnici znači Kupac i Posjetitelj stranica zajedno;

• Internetska trgovina: znači Internetska trgovina Proizvoda dostupna na Web stranici Prodavatelja;

•  Proizvod: znači svaki proizvodi koji je istaknuti na Web stranici, a koje je moguće kupiti putem Internetske trgovine.

II/ PODRUČJE PRIMJENE I VALJANOST OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti odnose se isključivo na Internetsku trgovinu Proizvoda na Web stranici Prodavatelja i uređuju međusobna prava i obveze Korisnika i Prodavatelja, osim ukoliko drugačije nije određeno od strane Prodavatelja i Kupca.

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku, a pod uvjetom objave na Web stranici.

Pristup na Web stranicu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da bilo koje pitanje nije uređeno ovim Općim uvjetima Prodavatelja, na isto se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača; Zakona o obveznim odnosima; Zakona o elektroničkoj trgovini te drugih primjenjivih propisa.

III/ PRETHODNA OBAVIJEST

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Prodavatelj se obvezuje Kupcu-potrošaču/fizičkoj osobi u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Proizvoda, odnosno prije nego isti bude obvezan odgovarajućom ponudom, pružiti sljedeće informacije o:

Prodavatelju: (a) naziv i sjedište Prodavatelja; (b) kontakt-podatke koji omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon); kao i (c) adresu na koju Kupac može nasloviti svoje pritužbe.

Ugovoru o kupoprodaji: (a) uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora; (b) o tome da je Kupac dužan snositi troškove vraćanja Proizvoda u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, odnosno, o troškovima vraćanja Proizvoda, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu Proizvod zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način; (c) pretpostavkama pod kojima Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora; (d) trajanju ugovora; (e) minimalnom roku u kojem je Kupac vezan ugovorom, ako postoji; (f) pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je Kupac na zahtjev Prodavatelja dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja tog pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja; (g) različitim stupnjevima sklapanja ugovora, (h) ugovornim odredbama ugovora.

Proizvodu: (a) ukupna maloprodajna cijena koja uključuje ukupne troškove, a u slučaju da ne može biti izračunata unaprijed, obavijest Kupcu o načinu izračuna cijene; (b) osnovna svojstva Proizvoda; (c) uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke Proizvoda, vremenu isporuke Proizvoda te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Prodavatelja; (d) postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke; (e) uslugama ili pomoći koji se Kupcu nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih Prodavatelj pruža; kao i (f) o eventualnim jamstvima koja su izdana uz Proizvod ili pomoći koja se Kupcu nudi nakon prodaje te uvjetima korištenja pomoći, ako ih Prodavatelj pruža.

Mehanizmima izvansudskog rješavanja spora te načinu za korištenje istih.

Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se Prethodna obavijest dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju isti navede kao kontakt prilikom registracije i/ili slanja narudžbe.

Prethodna obavijest mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, što ne isključuje istodobnu mogućnost uporabe drugih jezika.

Ostale informacije raspoložive su na zahtjev Korisnika, a kojim putem će Korisnik biti obaviješten i o prirodi takvih informacija.

IV/ PONUDA PROIZVODA

Ponuda Proizvoda nalazi se na Web stranici Prodavatelja. Predmet narudžbe mogu biti samo oni Proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

Slike Proizvoda na Web stranici su simbolične prirode te postoji mogućnost odstupanja iste od stvarnog Proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na dimenzije i nijanse boja), a što ne utječu na specifikaciju samog Proizvoda te Prodavatelj nije odgovoran za takva odstupanja. Kupac nema pravo reklamacije Proizvoda sa navedene osnove.

Podaci o Proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani su na Web stranici te su podložni bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka i/ili neispravnosti u pogledu podataka o Proizvodima prikazanih na Web stranici, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji.

V/ SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca zaključuje se u trenutku kada Kupac preda narudžbu, odnosno klikom na oznaku „Predaj narudžbu/Narudžba s obvezom plaćanja“. Od tog trenutka cijene i drugi uvjeti kupnje su fiksni i obvezujući za obje strane, osim ukoliko nije drugačije navedeno ovim Općim uvjetima.

VI/ UPUTE ZA KUPOVINU PUTEM INTERNET TRGOVINE

Kupnju Proizvoda može izvršiti registrirani ili neregistrirani Korisnik. U slučaju registracije, Korisnik popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost navedenih osobnih podataka u online obrascu te potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete. U slučaju da Korisnik naručuje Proizvod bez prethodne registracije, prije narudžbe isti potvrđuje klikom na odgovarajuće polje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete.

Naručivanje Proizvoda putem Internet trgovine obavlja se hrvatskom jeziku na Web stranici Prodavatelja 24 sata na dan i 7 dana u tjednu (izuzev slučaja redovnog održavanja Web stranice u kojem slučaju ista nije dostupna).

Upute za kupovinu su sljedeće:

1.  Prije predaje narudžbe Kupac ima priliku pregledati cjelokupni sadržaj narudžbe i ispraviti eventualne pogreške. Na Web stranici Prodavatelj će, najkasnije na početku postupka naručivanja, jasno i čitljivo navesti primjenjuju li se u pogledu isporuke ikakva ograničenja i koja se sredstva plaćanja prihvaćaju.

2. Predajom narudžbe Kupac izričito potvrđuje svoju obvezu plaćanja. Kupac predaje narudžbu klikom na oznaku „Predaj narudžbu/Narudžba s obvezom plaćanja“ u kojem trenutku se smatra da je ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Prodavatelja i Kupca zaključen. U slučaju da pojedini Proizvod nije dostupan u trenutku naručivanja, predaja narudžbe za takav Proizvod nije moguća. Prodavatelj će bez odgode elektroničkim putem, posebnom elektroničkom porukom, potvrditi primitak narudžbe.

3. Nakon primitka narudžbe u informacijski sustav Prodavatelj pregledava narudžbu te najkasnije u roku od 5 od dana primitka narudžbe obavještava Kupca e-poštom o predviđenom roku isporuke i drugim informacijama u vezi isporuke Proizvoda. Prodavatelj može nazvati Kupca na njegov kontakt-broj telefona radi provjere podataka ili kako bi se osigurala točnost isporuke. Ako je rok isporuke vrlo dug i Kupac ne želi čekati, o istome može obavijestiti Prodavatelja pisanim putem u roku od 3 dana od dana zaprimanja e-pošte o predviđenom roku isporuke, u kojem slučaju će Prodavatelj ukloniti iz narudžbe predmetni Proizvod i Kupcu vratiti već eventualno uplaćena sredstva, a ostale Proizvode iz narudžbe po izboru Kupca isporučiti ili narudžbu u cijelosti stornirati.

4.  Prodavatelj u dogovorenom roku Proizvod priprema i šalje ili priprema za osobno preuzimanje te o tome e-poštom obavještava Kupca. Prodavatelj e-poštom obavještava Kupca i o politici odustajanja od ugovora, komu se obratiti u slučaju kašnjenja u isporuci te komu se obratiti u slučaju pritužbe.

Postupak kupnje Proizvoda putem Internetske trgovine za pravne osobe isti je kao i za fizičke osobe – potrošače, s time da pravna osoba tijekom registracije ili prilikom naručivanja Proizvoda odabire opciju „ja sam pravna osoba“ te upisuje porezni broj (PDV identifikacijski broj) društva.

Za pravne osobe i samostalne poduzetnike vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta, osim:

•  pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji;

• reguliranje prava potrošača u vezi s materijalnim nedostacima;

• reguliranje postupka izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova;

• ukoliko tako nije određeno ovim Općim uvjetima;

• u slučaju ugovora sklopljenog sa pojedinom pravnom osobom, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe tog ugovora.

Na naprijed navedena pitanja glede pravnih osoba, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima, te ostalih primjenjivih propisa, odnosno ugovora sklopljenog sa pojedinom pravnom osobom.

VII/ CIJENE PROIZVODA

Cijene Proizvoda su maloprodajne cijene izražene u eurima.

Sve cijene uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Veleprodajnim Kupcima (Kupcima koji su prijavljeni za daljnju prodaju) se prikazuju veleprodajne cijene (cijene s popustom bez PDV-a).

Troškovi dostave nisu uključeni u cijene Proizvoda, osim u slučaju narudžbe iznad određenog iznosa, pod uvjetima određenim ovim Općim uvjetima.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena Proizvoda, trošak dostave (ukoliko isti postoji), cijena PDV-a, te sveukupna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene Proizvoda. Također, Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje, akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

VIII/ PLAĆANJE

Mogući su sljedeći načini plaćanja prilikom kupnje u Internetskoj trgovini:

za fizičke osobe:

1.  Plaćanje virmanom (općom uplatnicom)

2. Online plaćanje putem CorvusPay payment sustava

za pravne osobe i samostalne poduzetnike:

1.  Plaćanje virmanom (općom uplatnicom)

2. Online plaćanje putem CorvusPay payment sustava

Za plaćanje kreditnom karticom plaćanje se vrši odmah nakon potvrde narudžbe i prije isporuke naručenog Proizvoda.

VAŽNO: Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane Prodavatelja, u trajanju od jednog do tri radna dana.

Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

IX/ POTVRDA O KUPNJI

Ukoliko Kupac kupi Proizvod putem Internetske trgovine, Prodavatelj će poslati Kupcu pisanu potvrdu o izvršenoj transakciji. Potvrda mora biti izdana na papiru ili na trajnom mediju poput poruke e-pošte ili poruke na osobnom računu na Internetskim stranicama Prodavatelja, pod uvjetom da je u obliku koji Kupac može spremiti i koji Prodavatelj ne može izmijeniti bez pristanka Kupca.

X/ PREUZIMANJE I DOSTAVA PROIZVODA

Kupac može osobno preuzeti naručene Proizvode u partner poslovnici Papirnice Naprijed na adresi Barčev trg 16, 10 000 Zagreb (Kompleks tržnica Utrine – zapadna strana). Radno vrijeme ponedjeljak – petak 8-19h, subota 8-13h.

Prodavatelj nudi dostavu Proizvoda na području Republike Hrvatske.

Prodavatelj zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe. Rizik oštećenja Proizvoda ili njene propasti prelazi na Kupca u trenutku uručenja pošiljke Kupcu.

U slučaju da se Kupac odluči za osobno preuzimanje Proizvoda, isto navodi prilikom narudžbe. U tom slučaju, rizik oštećenja Proizvoda ili njene propasti prelazi na Kupca u trenutku preuzimanja pošiljke.

Rok isporuke Proizvoda iznosi 7 radnih dana od dana primitka narudžbe u roku i na način kako je to navedeno u ovim Općim uvjetima.

Naprijed navedeni rokovi isporuke ne odnose se na otoke i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu te inozemne dostave.

U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja roka isporuke, Prodavatelj u najkraćem mogućem roku obavještava Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi rok isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku Kupac ovjerava te potpisuje primitak pošiljke. Potpisom primitka od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

XI/ TROŠKOVI DOSTAVE

Kupac će o trošku dostave biti obaviješten prilikom naručivanja svakog pojedinog Proizvoda, odnosno o ukupnim troškovima dostave u slučaju naručivanja više Proizvoda.

Troškovi dostave su besplatni za sve narudžbe s više od četiri artikla, kao i za akcijske Proizvode s naznačenom besplatnom dostavom. Troškovi dostave za narudžbe ispod četiri artikla iznose 3,58 €.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

XII/ RAČUN

Nakon dostave naručenih Proizvoda, Prodavatelj Kupcu šalje račun u pdf formatu, na adresu e-pošte Kupca. Kupac pristankom na ove Opće uvjete, daje svoju izričitu suglasnost da mu se račun ispostavi u elektroničkom obliku. U slučaju osobnog preuzimanja Kupcu se prilikom preuzimanja uručuje original računa za kupljeni Proizvod.

Kupac ima pravo podnošenja prigovora na račun putem e-maila info@modnakatedra.com Prodavatelja. Prodavatelj je dužan u pisanom obliku elektroničkom poštom odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.

Prodavatelj čuva elektroničku kopiju računa u svojoj bazi podataka za vrijeme koliko je to propisano važećim propisima.

XIII/ PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana preuzimanja Proizvoda jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke i bez kazne.

Kupac je dužan obavijest o jednostranom raskidu poslati Prodavatelju prije isteka naprijed navedenog roka, na e-poštu Prodavatelja: info@modnakatedra.com uz nedvosmislenu izjavu koja jasno upućuje na odustajanje od ugovora, odnosno pomoću obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan na poveznici www.modnakatedra.com. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora Kupac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku u 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o raskidu, vratiti Proizvod Prodavatelju u originalnom pakiranju, neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je Proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv Kupac. Smatra se da je Kupac Proizvod vratio pravodobno ako je isti poslao ili predao prije isteka razdoblja od 14 dana.

Kupac ne smije koristiti Proizvod od trenutka slanja Obavijesti o raskidu ugovora. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti Proizvoda ako je smanjenje posljedica ponašanja koje nije strogo potrebno za određivanje prirode, svojstava i djelovanja Proizvoda. Kupac u svakom slučaju snosi trošak umanjenja vrijednosti proizvoda ukoliko je Proizvod:

– otpakiran;

– oštećen;

– korišten;

– izgubljena dokumentacija, dijelovi i slično.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, Kupac će Proizvod sa svim pripadajućim djelovima zajedno s kopijom računa i/ili drugim relevantnim dokumentom te jamstvom (ukoliko postoji) poslati poštom na adresu sjedišta Prodavatelja Nova cesta 119, Zagreb, sa naznakom „jednostrani raskid“.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat Proizvoda:

• ukoliko isti ne dostavi pisanu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor;

• ukoliko isti ne dostavi pisanu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor u roku od 14 dana od dana primitka Proizvoda;

• ukoliko isti ne izvrši povrat Proizvoda u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor;

• Proizvodu koji je napravljen prema točnim uputama Kupca i prilagođen njegovim osobnim potrebama;

• Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz onaj Proizvod koji je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj isporuči i neki drugi Proizvod osim onog koji je nužan za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim Proizvodom;

• Proizvodu koji zbog svoje prirode nije prikladan za povrat, lako pokvarljiv ili je riječ o Proizvodu kojem je rok uporabe već istekao;

• softveru, audio i videomedijima, ako je Kupac otvorio sigurnosni pečat;

• Proizvodu koji je po svojoj prirodi neraskidivo povezan s drugim predmetima;

• predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju kada je pravo na jednostrani raskid opravdan, povrat plaćenog Kupcu, uključujući i troškove dostave, biti će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora. Prodavatelj vraća primljena plaćanja Kupcu istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja.

Prodavatelj ima pravo zadržati povrat novca sve dok ne primi vraćeni Proizvod ili dokaz da je Kupac Proizvod poslao Prodavatelju.

Sve informacije o povratu robe/proizvoda i novca Kupac može dobiti na telefon + 385 91 578 5734.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Prodavatelj ističe kako Kupci-pravne osobe nemaju pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji kao što to vrijedi za Kupce-fizičke osobe.

XIV/ JAMSTVO

Za Proizvod iz ponude Prodavatelja koji je oglašen na Web stranici, a uz kojeg je naznačeno da postoji jamstvo za ispravnost kupljenog Proizvoda, vrijede uvjeti jamstva sadržani na jamstvenom listu određenog Proizvoda kojeg Kupac dobiva ovjerenog uz kupljeni Proizvod u trajanju koje je označeno na jamstvenom listu.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja.

Povrat Proizvoda obavlja se u skladu s uvjetima navedenim u jamstvenom listu.

XV/ REKLAMACIJA

Prodavatelj jamči pravo povrata u slučaju:

1. Ispravnog Proizvoda temeljem prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;

2. Neispravnog Proizvoda temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke, odnosno jamstva za ispravnost prodanog Proizvoda (jamstva proizvođača), ukoliko isto postoji.+

Glede materijalnih nedostataka, Prodavatelj je dužan predati Proizvod Kupcu u skladu s ugovorom o kupoprodaji i odgovoran je za materijalne nedostatke koje je isti imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja Proizvod kod ugovora o kupoprodaji prelazi na istog u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, Proizvod predan u posjed.

Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na istog u trenutku kada Proizvod bude predana u posjed prijevozniku.

Nedostatak postoji, ako:

• Proizvod nema svojstva potrebna za njegovu normalnu upotrebu ili promet;

• Proizvod nema svojstva potrebna za posebnu upotrebu zbog čega ga Kupac kupuje, a koje je Prodavatelju poznato, odnosno moralo bi mu biti poznato;

• Proizvod nema svojstva ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane;

• je Prodavatelj isporučio Proizvod koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka s detaljnim opisom u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca te mu omogućiti pregled Proizvoda. U slučaju skrivenog nedostatka Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Svakako Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje Proizvoda.

Primjerenost Proizvoda za normalno korištenje provjerava se pomoću drugog ispravnog Proizvoda iste vrste, istodobno s izjavama proizvođača ili Prodavatelja, posebno u reklamiranju i prezentaciji Proizvoda, odnosno navodima na samom Proizvodu.

Kod reklamacije pojedinog Proizvoda potrebno je priložiti sljedeće:

• Račun Proizvoda;

•  Fotografije cijelog oštećenog Proizvoda;

• Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova);

• Fotografije serijskog broja Proizvoda (ukoliko postoji).

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju poslati pisanim putem na e-mail adresu info@modnakatedra.com ili na adresu Nova Cesta 119, Zagreb sa naznakom „Reklamacija“ te navođenjem broja narudžbe, broja računa ili svojeg korisničkog imena.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

• isporuka robe koja nije naručena;

• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja;

• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Kupac koji je uredno i pravodobno obavijestio Prodavatelja o nedostatku ima pravo zahtijevati od istog da:

• ukloni nedostatak na Proizvodu ili

• vrati dio uplaćenog iznosa razmjerno s pogreškom ili

• zamijeni Proizvod s nedostatkom novim Proizvodom ili

• izjavi da raskida ugovor, osim ako je nedostatak neznatan.

U slučaju postojanja nedostatka, Kupac je dužan vratiti Proizvod Prodavatelju u roku od 7 dana od dana slanja obavijesti o postojanju nedostatka. Kupac u svakom slučaju ima pravo zahtjevati od Prodavatelja naknadu štete, posebno naknadu troškova uklanjanja nedostatka, i predaje drugog Proizvoda.

Ukoliko je zahtjev o postojanju nedostatka Kupca osnovan, Prodavatelj će sporan Proizvod zamijeniti najkasnije u jednakom roku u kojem je isti bio isporučen. U slučaju da zamjena Proizvoda iz objektivnih razloga nije više moguća, Kupcu se može odobriti sniženje cijene Proizvoda sukladno umanjenoj vrijednosti uzrokovane postojanjem nedostatka.

U slučaju da je zahtjev o postojanju nedostatka Kupca neosnovan, Prodavatelj mora najkasnije u roku od 8 dana pisanim putem odgovoriti na zahtjev istog.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju.

XVI/ ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA U SLUČAJU REKLAMACIJE I JAMSTVA

Neovisno o opravdanosti reklamiranog Proizvoda, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:

• Kupac pravodobno ne dostavi pisanu obavijest o nedostatku;

• Kupac pravodobno ne izvrši povrat Proizvoda s nedostatkom;

• Kupac pravodobno ne izvrši povrat Proizvoda u cijelosti; sa svim sastavnim i/ili rezervnim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom dokumentacijom (uputstva za upotrebu / sheme,i sl.).

Nadalje, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko:

• uz vraćeni Proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan;

• datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza Prodavatelja;

• se serijski broj vraćenog Proizvoda ne podudara s izdanim računom ili jamstvenim listom;

•  se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:

– nepridržavanja od strane Kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje Proizvoda,

– nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja,

–  neovlaštenih zahvata i preinaka,

– neovlaštenog rastavljanja Proizvoda i vraćanja Prodavatelju u dijelovima,

–  korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, odnosno neoriginalnih rezervnih dijelova,

– mehaničkih oštećenja nastalih krivnjom Kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta,

– oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona,

– oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika,

–  oštećenja nastalih uslijed više sile.

Prodavatelj neće zaprimiti pošiljku s reklamiranim Proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:

• ukoliko Kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat Proizvoda

• ukoliko Kupac šalje robu kupljenu putem ovlaštenih distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Prodavatelj dobavljač, ali koje robu prodaju u svoje ime i za svoj račun, kao i putem ugovornih komisijskih partnera, što podrazumijeva povrat tom prodajnom mjestu;

• ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj.

XVII/ ZAŠTITA I SIGURNOST

Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja putem Internetske prodaje.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve razumne sigurnosne mjere kako bi osigurao zaštitu svih podataka za plaćanje narudžbe Kupca. Prodavatelj ne odgovara za moguću krađu podataka, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Prodavatelj dobiva podatke koji se odnose na narudžbu Kupca. Ukoliko Kupac ne dostavi tražene podatke, to može utjecati na ispravno izvršenje njegove narudžbe. Ako se plaćanje ne izvrši zbog zlouporabe kreditne kartice, to će se dokumentirati. Prodavatelj će svako sumnjivo i neuobičajeno korištenje kreditnih kartica prijaviti nadležnim tijelima.

XVIII/ POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI

Politika privatnosti te Pravila o kolačićima Prodavatelja dostupna su na internet stranici www.modnakatedra.com .

Korisnik odgovara za zaštitu osobnih podataka osiguravanjem adrese e-pošte, korisničkog imena i lozinke te odgovarajuće softverske (antivirusne) zaštite svog računala.

XIX/ RJEŠAVANJE SPOROVA

Kupac može podnijeti pisani prigovorna adresu e-pošte info@modnakatedra.com ili poštom na adresu sjedišta Nova Cesta 119 Zagreb sa naznakom „Povjerljivo“. Postupak rješavanje prigovora je povjerljiv.

Na sve prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju reklamacije, adresa na koju se ista šalje kao i ostali uvjeti, određenim su ovim Općim uvjetima, odnosno jamstvenim listom.

Ukoliko Prodavatelj ne prihvati prigovor Kupca, dužan je istog obavijestiti o razlozima za odbijanje prigovora te ga savjetovati o mogućnostima daljnjeg rješavanja sporova kako slijedi iz sljedećeg stavka.

U slučaju da Kupac-fizička osoba nije zadovoljan odlukom Prodavatelja o pritužbi, može:

•  posjetiti europsku platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL:

•  koristiti se drugim pravnim sredstvima propisanim zakonom.

U slučaju da je Kupac pravna osoba, te nije zadovoljan odlukom Prodavatelja o pritužbi, može:

•  podnijeti tužbu pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Prodavatelj može podnijeti tužbu protiv Kupca i u mjestu gdje Kupac ima registrirano sjedište tvrtke, odnosno prebivalište.

Fivito grupa j.d.o.o., 15.06. 2020. godine